GİB E-Tebligat Nedir ve Başvuru Formu

GİB E-Tebligat Nedir ve Başvuru Formu

1247
0
GİB E-Tebligat Nedir ve Başvuru Formu
Ortalama: 5
PAYLAŞ

e-tebligat

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) E-Tebligat nedir, başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir, cezası var mı, giriş bilgileri ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

E-Tebligat Nedir?

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

E-Tebligat Ne Zaman Başladı?

E-Tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlayacaktır. Ancak, bu tarihten önce E-Tebligat sistemini kullanmak için bildirimde bulunan mükelleflere 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir.

E-Tebligat Başvurusunu Kimler Yapabilir?

E-Tebligat başvurusunu, mükellefler, bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi aracılığıyla yapabileceği gibi E-Tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekâletnameyle vekili aracılığı ile de yapılabilir.

E-Tebligat Erişim Adresi Nedir?

 • Gerçek kişilere özel e-tebligat girişi yapmak için tıklayın.
 • Tüzel kişilere (Kurumlar Vergisi Mükellefleri) özel e-tebligat girişi yapmak için tıklayın.

E-Tebligat Başvuru Formu

 

E-Tebligat Bildirimindeki Bilgilerimi Değiştirebilir miyim?

Mükellefler internet adresine giriş yaparak daha önce bildirim ile bildirdikleri elektronik ortamdaki mevcut bilgilerini güncelleyebilirler.

E-Tebligat Sistemine Başvurmak Zorunda mıyım?

Gelir vergisi mükelleflerinden ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç elde edenler, 01.01.2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Fakat kazançları basit usulde tespit edilenler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri bulunan mükellefler ise sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.

Kurumlar vergisi mükellefleri ise Elektronik Tebligat sistemine 01.01.2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekir. Ancak kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise gönüllü olarak sisteme başvuru yaparak kullanabilirler.

Terk mükellefler için E-Tebligat başvurusu yapılmalı mıdır?

01.01.2016 tarihinden önce işi bırakan gerçek ve tüzel kişilerin e tebligat başvurusu yapması zorunlu değildir. Ancak isteğe bağlı olarak başvuruda bulunabilirler.

Gerçek kişi mükellefler internet vergi dairesinden giriş yaparak aktivasyon işlemlerini yapmak istediklerinde “yetkisi yok” uyarısı alırsa ne yapmalıdır?

İnternet vergi dairesinden e-tebligat aktivasyon işlemlerini gerçekleştirmek isteyen gerçek kişilerin “yetkisi yok” uyarısı almaları durumunda bağlı oldukları vergi dairesine giderek “kullanıcı gruplarını” seçtirmeleri gerekmektedir.

Vergi Kimlik Numarası bulunmayan kişiler E-Tebligat sistemine nasıl başvurabilirler?

Vergi Kimlik Numarası bulunmayan (Potansiyel Mükellefiyeti olmayan) kişiler E-Tebligat sistemine dahil olmak isterlerse; Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile herhangi bir vergi dairesinden başvuru yapabilirler.

Mal müdürlüğüne bağlı mükellefler isteğe bağlı olarak e-tebligata başvurabilirler mi?

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri Tebliğ kapsamında bulunmamaktadır.

İsteğe bağlı olarak (Süreksiz vergiler yönünden) e-tebligat sistemine dahil olmak isteyen gerçek kişi mükellefleri Mal müdürlüğüne bağlı iseler internet üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

İnternet Vergi Dairesi Şifresi Edinmem Gerekli midir?

Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile vergi dairesine bildirimde bulunan mükelleflere, müracaatı anında internet vergi dairesi şifresi yok ise sistemden üretilen internet vergi dairesi şifresi verilir.

İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan mükelleflere ayrıca internet vergi dairesi şifresi verilmeyecek olup mevcut kullanıcı şifresiyle E-Tebligat sistemine giriş yapabilir.

Ayrıca şifresi bulunmayan gerçek kişiler internet vergi dairesinden “TC Kimlik No ile Giriş” ekranından kimlik doğrulaması ile giriş yapabileceklerdir.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri E-Tebligat Şifresi Edinmesi Gerekir mi?

Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile vergi dairesine bildirimde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcilerinin müracaatı anında, tüzel kişiliğin internet vergi dairesi şifresi yok ise vergi dairesince internet vergi dairesi şifresi verilir.

Adi Ortaklıkların E-Tebligat aktivasyon işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Adi ortaklıkların e-tebligat aktivasyon işlemleri için; ortaklardan birisinin Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler için) (EK-1) ile bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurması gerekmektedir. Başvuruyu ortaklardan birisinin yapması yeterlidir. İmza sirkülerini beyan etmelerine gerek yoktur. Ancak ortakların her biri ayrı ayrı kendi adına da aktivasyon işlemini yapmalıdır.

Ortaklar Gerçek kişi ise Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler için) Ek-2 ile bağlı olunan vergi dairesinden başvurabilecekleri gibi internet vergi dairesinden kendileri de başvuruda bulunabileceklerdir.

E-Tebligat başvuru işlemleri için KEP adresi almak zorunda mıyım?

E-tebligat sisteminin KEP adresi ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Bu nedenle mükelleflerin e-tebligat başvuru işlemleri için KEP adresi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

E-Tebligat Yapıldığından Nasıl Haberdar Olurum?

E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme (“Sn. mükellefimiz https://intvrg.gib.gov.tr adresine tebligat gönderilmiştir. Tebligat gönderildiği tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.”) yapılır.

E-Tebligat Sisteminde Hangi Bilgilere Ulaşabilirim?

E-Tebligat sisteminde, Başkanlığımızca düzenlenerek gönderilen belgeler ile bu belgelere ait gönderim tarihi, tebliğ tarihi gibi bilgilere ulaşılabilir.

Sistemden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşabilirim?

Mükellefler https://intvrg.gib.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak Elektronik Tebligat adreslerine gönderilen belgeleri görüntüleyebilir, kendisine hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilir ve belgenin çıktısını alabilirler.

E-Tebligat Sistemi ile Gönderilen Belgeler Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır?

E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır ve ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmaz.

İnternet Vergi Dairesinden E-Tebligatla ilgili hangi bilgilere ulaşabilirim?

E-tebligat ile adreslerine gönderilen tebligatlarına ulaşabilirler. Burada ‘Okunan Tebligatlar’, ‘Okunmamış Tebligatlar’ ve ‘Otomatik Okunan Tebligatlar’ menülerini görebilirler. ‘Otomatik Okunan Tebligatlar’ menüsünde; mükellefler tarafından okunmamış olsa bile gönderilme tarihi 5 günü geçmiş ve kanunen tebliğ edilmiş sayılan tebligatlar yer alır.

E-Tebligat Sistemine Dahil Olmamanın Cezai Müeyyidesi Var mıdır?

E-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükellefler, süresinde bildirimde bulunmaz ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. Bu mükelleflere re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılır.

E-Tebligat Sisteminden Çıkabilir miyim?

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan mükellefler zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değildir. Bu zorunluluk halleri; ölüm, gaiplik veya tüzel kişililerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir.

Tasfiye halinde bulunan mükelleflerin E-Tebligat aktivasyon işlemlerini yapmaları gerekir mi?

Tasfiyeye giren mükelleflerin Tasfiye memurları, vergi dairesine tasfiye durumlarını bildirdikleri tarihte E-Tebligat aktivasyon işlemlerini de yaptırmaları gerekmektedir.

Resmi kurumların kanuni temsilcisi bulunmamaktadır. E-Tebligat aktivasyon işlemi sırasında kanuni temsilci zorunlu alan olarak istenilmektedir. Resmi kurumların aktivasyon işlemleri nasıl gerçekleştirilecektir?

Resmi kurumlar, kendi kanun veya yönetmeliklerinde belirlenen kanuni temsilcisini resmi yazı ile görevlendirerek E-Tebligat başvurusu yapabileceklerdir.

01.01.2016 dan sonra mükellefiyet tesis ettiren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin E-Tebligat başvuru süresi 15 gün olduğundan, bu süre sonu hafta sonuna veya tatile denk gelirse bildirim süresi uzar mı?

Vergi Usul Kanunu hükümleri aynen geçerlidir.

İnternet Vergi Dairesi şifresi almak için ayrıca dilekçe vermeye gerek var mı?

İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi bulunmayan ve E-Tebligat başvurusunda bulunan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre üretilmesi için Elektronik Tebligat Talep Bildirimi vermeleri yeterli olacaktır. Ayrıca internet vergi dairesi şifresi için dilekçe veya form talep edilmeyecektir.

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan Mücbir Sebepler E-Tebligat içinde geçerli olacak mı?

Evet, geçerlidir.

Şirketlerin yönetim kurulu tarafından E-Tebligat başvurusu yapmak üzere bir kişinin görevlendirilmesi durumunda başvuru geçerli olacak mıdır?

Bir kişinin yönetim kurulu kararı ile E-Tebligat başvurusu yapmak üzere görevlendirilmesi durumunda,

Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde yer alan, yönetim kurulu üyelerine ait imzaların,

 • Vergi dairesi sicil dosyası yardımıyla ya da,
 • Bildirime ek olarak verilecek şirketin yönetim kurulu üyelerine ait imza sirküleri ile doğruluğu vergi dairesi tarafından teyit edilebiliyor ise görevlendirilen kişi tarafından yapılan

başvuru kabul edilecektir.

Mükelleflerimize yapılacak olan bilgilendirmelerde başvuru esnasında bildirdiği cep telefonu ve mail adreslerinin hepsine gönderilecek olan bilgi mesajı aynı mıdır?

Cep telefonu ve mail adreslerine gönderilecek olan bilgilendirme mesajları konusuna göre farklılık arz etmekte olup, cep telefonuna “aktivasyonun gerçekleştiği” ve “tebligat gönderildiği” konusunda bilgilendirme SMS gönderilmekte, mail adreslerine ise “okunmamış tebligat” bilgisi gönderilmektedir.

E-Tebligat Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlar.
 • Hizmet kalitesini arttırır.
 • Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder, güvenilirdir.
 • Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, elektronik tebligat sistemi ile saniyeler içinde gerçekleştirilir.
 • Elektronik tebligat sisteminde, tebligatın ne zaman yapıldığını, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğunu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğunu, görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmaz.
 • Fiziki ortamda yapılan tebligatlar ücretli iken E-Tebligat ile yapılan tebligatlarda herhangi bir masraf bulunmadığından bütçeye katkı sağlar.
 • E-Tebligat sistemiyle yapılan tebligatlar, kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostudur.

Bir önceki yazımız olan Yeni Kimlik Kartı Başvurusu, Özellikleri ve Tüm Detayları başlıklı makalemizde kayıp kimlik ücreti, yeni doğan kimlik ve yeni kimlik başvurusu hakkında bilgiler verilmektedir.

e tebligat başvuru formu, E TEBLİGAT, e tebligat formu, elektronik tebligat talep bildirimi formu, elektronik tebligat talep bildirimi formu kurumlar vergisi

Yorumlar

YORUM YOK

YORUM YAPMAK İSTER MİSİNİZ?